SKAITYTŲ KNYGŲ PREKYVIETĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Skaitytų knygų prekyvietę administruoja UAB BALTO trader, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302429186, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav., Utenos g. 41B, Vilnius, valdanti knygyną internete www.knygos.lt, (toliau − „Tarpininkas“).

1. SĄVOKOS

1.1. Skaitytų knygų prekyvietė – prieinama adresu www.knygos.lt interneto svetainėje/programėlėje, elektroninė skaitytų knygų parduotuvė (toliau – Prekyvietė), kurioje Prekyvietės naudotojai, prisijungę prie www.knygos.lt elektroninės parduotuvės sistemos, Prekyvietės platformoje, gali parduoti ir (arba) pirkti skaitytą(as) knygą(as).

1.2. Naudotojas – yra fizinis asmuo www.knygos.lt interneto svetainėje susikūręs asmeninę naudotojo paskyrą (registruotas vartotojas) ir perka arba parduoda skaitytą(as) knygą(as) naudodamasis Tarpininko administruojama Prekyvietės platforma bei sutinka su su šiomis Prekyvietės naudojimosi taisyklėmis.

1.3. Naudotojo paskyra – paskyra, Naudotojo sukurta registruojantis interneto svetainėje/programėlėje www.knygos.lt;

1.4. Perkantis Naudotojas – įregistravęs paskyrą fizinis asmuo, kuris perka arba nori pirkti vieną ar daugiau skaitytų knygų Prekyvietėje;

1.5. Parduodantis Naudotojas – įregistravęs paskyrą 18 metų sulaukęs fizinis asmuo, kuris į Prekyvietę įkelia vieną ar daugiau skaitytų knygų skelbimus pardavimui.

1.6. Tarpininkas – Prekyvietės administratorius, veikiantis kaip tarpininkas tarp perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo. Tarpininkas neperka ir neparduoda Prekyvietėje rodomos(ų) knygos(ų). Tarpininkas taip pat teikia tarpininkavimo administravimo paslaugas, įskaitant integruoto siuntimo paslaugą su iš anksto apmokėta siuntų etikete, taip pat perkančio Naudotojo perkamos(ų) knygos(ų) užsakymo krepšelio aptarnavimo aptarnavimo Prekyvietės platformoje, įskaitant pinigų grąžinimo garantiją perkančiam Naudotojui.

1.7. Integruotas siuntimas (su iš anksto apmokėta siuntimo etikete) – Prekyvietėje perkamos(ų) knygos(ų) siuntimo/pristatymo galimybė, kai siuntų pristatymo paslaugas teikia siuntimo paslaugų teikėjas, kurį siūlo Tarpininkas pasirinkti parduodančiam Naudotojui.

1.8. Pinigų grąžinimo garantija – Prekyvietėje perkantis Naudotojas gali pateikti reikalavimą grąžinti sugadintą(as) arba aprašymo visiškai neatitinkančią(ias) knygą(as) ir gauti visos sumokėtos sumos grąžinimą už nepristatytą(as), sugadintą(as) arba aprašymo visiškai neatitinkančią(ias) knygą(as).

1.9. Prekyvietės naudojimosi taisyklės (toliau-Taisyklės) – tai Naudotojui ir Tarpininkui privalomas teisinis dokumentas, kuria nustatomos Naudotojo ir Tarpininko teisės bei pareigos, skaitytų knygų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su skaitytų knygų pirkimu-pardavimu Prekyvietėje susijusios nuostatos. Taisyklės nesukuria partnerystės (nepriklausomai nuo jos teisinės formos) tarp Tarpininko ir Naudotojų, darbo teisinių santykių, santykių tarp prekybos agento ir pastarojo kliento, taip pat franšizės santykių.

2.0. Pirkimo-pardavimo sutartis – įpareigojantis susitarimas tarp perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo, kurį sudaro skaitytos(ų) knygos(ų) užsakymo paraiška, kurią perkantis Naudotojas pateikia parduodančiam Naudotojui per Tarpininko administruojamą Prekyvietės platformą ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Skaitytas knygą(as) pirkti ir parduoti per Prekyvietės platformą gali tik fiziniai asmenys, veikiantys ne prekybos, verslo ar profesiniais tikslais, t. y. Prekyvietės platforma nėra skirta naudotis juridiniams asmenims. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, perkantis Naudotojas ir parduodantis Naudotojas patvirtina, kad jie veikia ne kaip verslininkai (juridiniai asmenys).

2.2. Pirkti ir parduoti skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietėje turi teisę tik www.knygos.lt svetainėje susikūręs paskyrą (registruotas) Naudotojas:

 • 2.2.1. Pirkti skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietėje turi teisę:
  • a) veiksnus fizinis asmuo, t. y. 18 metų sulaukęs asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, arba jo įgalioti atstovai.
   b) nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, turėdamas tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šis asmuo savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
 • 2.2.2 Parduoti skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietėje turi teisę:
  • a) tik veiksnus fizinis asmuo, t. y. 18 metų sulaukęs asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, arba jo įgalioti atstovai. Siekiant išvengti abejonių, pažymime, kad Prekyvietės platforma parduoti skaitą(as) knygą(as) nėra skirta naudotis jaunesniam nei 18 metų asmeniui.

2.3. Galimybė naudotis Prekyviete yra suteikiama tik sutikus su galiojančiomis Taisyklėmis. Jei perkantis ar parduodantis Naudotojas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti ar parduoti skaitytos(ų) knygos(ų) Prekyvietėje. Perkančio Naudotojo sutikimas išreiškiamas prieš pateikiant užsakymą Prekyvietėje, pažymint atitinkamą varnelę. Jeigu perkantis Naudotojas pateikė knygos(ų) užsakymą, laikoma, kad perkantis Naudotojas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis. Parduodančio Naudotojo sutikimas išreiškiamas prieš įkeliant norimų parduoti knygos(ų) skelbimą į Prekyvietę apie norimą(as) parduoti knygą(as). Jeigu parduodantis Naudotojas įkėlė knygos(ų) skelbimą, laikoma, kad perkantis Naudotojas susipažino ir sutiko su šiomis Taisyklėmis.

2.4. Perkantis ir parduodantis Naudotojai visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Prekyviete.

2.5. Tarpininkas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.6. Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu https://www.knygos.lt/lt/prekyvietes-pirkimo-pardavimo-taisykles/. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Tarpininkas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojama periodiškai susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jeigu Naudotojas pateikė užsakymą po šių Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Naudotojas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

2.7. Prekyvietėje bendrosios www.knygos.lt pirkimo-pardavimo taisyklės https://www.knygos.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/ taikomos tiek, kiek aiškiai nenumato/nenustato Prekyvietės Taisyklės. Prekyvietės Naudotojai įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų www.knygos.lt pirkimo-pardavimo taisyklėse, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei yra prieštaravimų tarp bendrųjų www.knygos.lt pirkimo-pardavimo taisyklių ir šių Taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.

2.8. Tarpininkas gali imtis veiksmų perkančio ar parduodančio Naudotojo atžvilgiu (pvz. sustabdyti paskyros galiojimą, ją užblokuoti, pašalinti parduodančio Naudotojo įkeltą(-us) pardavimo skelbimą(-us), jeigu jie:

 • pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles ar kitas knygos.lt svetainės/ programėlės taisykles (ypač pakartotinio pažeidimo atveju);
 • sąmoningai ir tyčia atskleidžia neteisingą informaciją, įžeidinėja Prekyvietės Naudotojus ar kitus asmenis arba elgiasi netinkamai Prekyvietėje;
 • bando pakenkti Prekyvietės platformos užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui;
 • pažeidžia trečiųjų šalių nuosavybės, įskaitant intelektinės, teises.

2.9. Bet kuris Prekyvietės Naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti santykius su Tarpininku dėl Prekyvietės naudojimo ir tai įsigalioja nedelsiant, tačiau Naudotojas ir toliau turės vykdyti visus savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl sandorių, kuriuos Naudotojas sudarė prieš nutraukdamas santykius su Tarpininku. Prekyvietės Naudotojas gali nutraukti santykius su Tarpininku panaikindamas savo paskyrą arba išsiųsdamas el.laišką: [email protected]

3. PIRKIMO-PARDAVIMO PREKYVIETĖJE SĄLYGOS

3.1. Tarpininkas įsipareigoja suteikti galimybę ir sudaryti sąlygas Prekyvietėje parduodantiems Naudotojams – įkelti/patalpinti skelbimą apie norimas parduoti skaitytą(as) knygą(as), įskaitant integruotą siuntimo paslaugą su iš anksto apmokėtomis siuntų etiketėmis, ir perkančiam Naudotojui – įsigyti norimas knygą(as), o Prekyvietės Naudotojas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, įsipareigoja: perkantis Naudotojas – apmokėti užsakymo sumą bei tinkamai priimti įsigytą(as) knygą(as), parduodantis Naudotojas – išsiųsti parduotą(as) knygą(as) perkančiam Naudotojui.

3.2. Parduodantis ir perkantis Naudotojai, Prekyvietėje sudaro tarpusavio sandorius kaip privatūs asmenys. Privačių asmenų sandorių atveju galiojančių teisės aktų nuostatos nenumato pareigos privačiam pardavėjui (parduodančiam Naudotojui) suteikti privačiam pirkėjui (perkančiajam Naudotojui) teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Prekyvietėje. Tačiau kai kurie privatūs pardavėjai vis dėlto gali nuspręsti suteikti galimybę grąžinti ar pakeisti knygą(as).

3.3. Parduodantis Naudotojas, prisijungęs prie savo www.knygos.lt paskyros, Prekyvietės platformoje, gali įkelti skelbimą apie norimą(as) parduoti knygą(as), skelbime nurodydamas reikalingą ir teisingą parduodamos(ų) knygos(ų) informaciją (knygos autorius, pavadinimas, leidinio metai, būklė, kaina ir kt.). Vienu metu parduodantis Naudotojas gali įkelti neribotą norimų parduoti knygos(ų) pavadinimų skaičių.

3.4. Jei parduodančio Naudotojo norima(os) parduoti knyga(os) yra Tarpininko duomenų bazėje, tai Pardavėjui įkėlus knygos(ų) skelbimą ir spustelėjus mygtuką “Parduoti”, knyga(os) iš karto atsiras Prekyvietėje ir parduodantis Naudotojas savo paskyroje galės matyti įkeltos(ų) knygos(ų) statusą: “Parduodama”.

3.5. Jei parduodančio Naudotojo norima(os) parduoti knyga(os) nėra Tarpininko knygų duomenų bazėje, tai įkėlus knygos(ų) skelbimą, parduodantis Naudotojas savo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvėtės platformoje, galės matyti knygos(ų) statusą: “Laukiama patvirtinimo”. Tokiu atveju, Tarpininkas, per 3 (tris), bet ne vėliau nei per 14 darbo dienų, įsipareigoja patvirtinti, kad knyga(os) priimama(os) į Prekyvietę, pakeisdamas įkeltos(ų) knygos(ų) statusą į “Parduodama” arba vadovaujantis šių Taisyklių 6.2. punktu atsisakyti priimti knygą(as), pakeisdamas įkeltos(ų) knygos(ų) statusą į “Atšaukta”, bei nurodydamas priežastį, dėl ko atšaukta.

3.6. Perkantis Naudotojas, prisijungęs prie savo www.knygos.lt paskyros, Prekyvietės platformoje, gali pirkti knygą(as) Prekyvietėje naudodami mygtuką „Užsakyti“. Baigus užsakymo apmokėjimo procesą, sudaromas teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo, toliau – Sandoris, kuris sudaromas perkančiam Naudotojui remiantis parduodančio Naudotojo pateiktu knygos(ų) aprašymu ir nurodyta kokybe, 5sipareigojimu sumokėti sumokėti už perkamą(as) knygą(as), o parduodantis Naudotojas įsipareigoja perduoti nuosavybės teisę į ją(as), perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo tarpusavyje sutartomis sąlygomis ir šių Taisyklių nuostatomis. Siekiant išvengti abejonių, Tarpininkas nėra šio susitarimo šalis. Vartotojų teisės, įtvirtintos Europos vartotojų apsaugos teisės aktuose, Sandoriui netaikomos.

3.7. Kiekvienam Sandoriui, sudarytam perkančiam Naudotojui spustelėjus „Užsakyti“, taip pat sudaromas Tarpininko ir perkančio Naudotojo susitarimas dėl pirkimo kainos grąžinimo garantijos, t.y. Tarpininko paslauga už mokestį, toliau- Tarpininko mokestis. Tarpininko mokestis pridedamas prie kiekvieno užsakymo, atliekamo naudojant mygtuką „Užsakyti“, kurį sumoka perkantis Naudotojas. Pirkimo kainos grąžinimas yra perkančio Naudotojo teisių gynimo priemonė, kurią siūlo Tarpininkas, dėl Sandorio su parduodančiu Naudotoju.

3.8. Sandoris bus laikomas užbaigtu ir pinigai už parduotą knygą(as) bus išmokėti parduodančiam Naudotojui, jei perkantis Naudotojas per 48 val. nuo knygos(ų) gavimo savo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, pažymės, spustelėdamas „Viskas gerai“ arba nepažymės, spustelėdamas „Turiu problemą”. Jei per pirmiau nurodytą terminą perkantis Naudotojas nieko nepažymi, Sandoris savaime laikomas kaip įvykdytas.

3.9. Sandoris bus sustabdytas, jei perkantis Naudotojas per 48 val. nuo knygos(ų) gavimo, savo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, pažymės spustelėdamas „Turiu problemą”.

3.10. Perkančiam Naudotojui, užsakius knygą(as) ir apmokėjus užsakymo krepšelį, Tarpininkas informuos parduodantį Naudotoją, kad jis turi išsiųsti knygą(as) perkančiam Naudotojui per 7 (septynias) kalendorines dienas.

3.11. Jei parduodantis Naudotojas neišsiunčia knygos(ų) per aukščiau nustatytą laikotarpį, Sandoris bus laikomas neįvykdytu ir visa sumokėta pinigų suma už įsigytą(as) knygą(as) bus grąžinta perkančiam Naudotojui. Sumokėta suma bus grąžinama į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas Prekyvietėje, per ateinančias 7 (septynias) kalendorines dienas. Perkantis Naudotojas kaip privatus asmuo turi teisę pareikšti parduodančiam Naudotojui pretenziją pagal galiojančius teisės aktus dėl knygos(ų) nepristatymo.

3.12. Visas siuntas gabena ir pristato Tarpininko partneris, teikiantis siuntų pristatymo paslaugas paslaugas, o pats Tarpininkas jokių siuntų pristatymo (siuntimo/grąžinimo) paslaugų neteikia. Neatsižvelgiant į tai, naudojantis integruota siuntimo paslauga su iš anksto apmokėtomis siuntų etiketėmis, knygos(ų) pristatymo susitarimas sudaromas tarp parduodančio Naudotojo ir Tarpininko.

3.13. Prekyvietės užsakymams siuntimo būdas galimas tik per LP EXPRESS paštomatus. Parduodančiam Naudotojui išsiuntus siuntą, perkančiam ir parduodančiam Naudotojui bus pateikta išsami informacija siuntos pristatymui sekti. Užsakymo siuntos tiesioginį kelią yra galimybė stebėti per savitarną https://www.post.lt/siuntu-sekimas nuo akimirkos, kai parduodantis Naudotojas įdeda siuntą į paštomatą iki perkantis Naudotojas ją atsiima.

3.14. Perkantis Naudotojas, gavęs pranešimą SMS žinute apie siuntos pristatymą, savo siuntą iš LP EXPRESS paštomato turi atsiimti per 3 dienas (pagal tuo metu galiojančias LP EXPRESS siuntų saugojimo taisykles). Jei perkantis Naudotojas nespėja atsiimti siuntos per 3 dienas, gavęs LP EXPRESS siuntos pranešimą SMS žinute, savo siuntą turi atsiimti per 7 dienas iš LP EXPRESS logistikos centro. Siunta, kurios nepavyko pristatyti perkančiajam Naudotojui (perkantis Naudotojas neatsiima siuntos, nurodo neteisingus pristatymo duomenis ir panaš.) grąžinama parduodančiam Naudotojui ir parduodantis Naudotojas negauna mokėjimo. Neatsiėmęs siuntos perkantis Naudotojas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui patirtus tiesioginius nuostolius(turėtas išlaidas) vykdant Tarpininko įsipareigojimus, bet ne mažesnę nei 4,49 Eur sumą, kuri laikytina minimaliais neįrodinėtinais Tarpininko nuostoliais. Ši suma bus minusuojama iš perkančiam Naudotojo grąžinamos pinigų sumos, sumokėtos už užsakymą.

3.15. Apie kiekvieną žingsnį pirkimo ir siuntimo bei atsiėmimo procese perkantis Naudotojas bus informuojamas el.laiškais bei SMS žinutėmis nuo Tarpininko ar Tarpininko partnerių (pvz. kurjerių tarnybos). Informacija, kurią Tarpininkas pateiks kaip siuntų sekimo sistemos dalį, atspindės tik siuntos pristatymo paslaugų teikėjo (kurjerių tarnybos) pateiktą sekimo informaciją. Todėl tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, Tarpininkas neprisiima jokios atsakomybės, jei siuntimo paslaugų teikėjas pateikė netikslią, neišsamią ar pasenusią sekimo informaciją.

3.16. Perkantis Naudotojas privalo per 48 valandas nuo siuntos pristatymo patikrinti gautą(as) knygą(as) ir pažymėti spustelint „Viskas gerai“ arba, jei yra aprašymo ar kokybės neatitikimų, pažymėti spustelint “Turiu problemą”.

3.17. Perkančiam Naudotojui patikrus gautą(as) įsigytą(as) knygą(as) ir pažymėjus „Turiu problemą” dėl to, kad knyga(os) iš esmės neatitinka pateikto aprašymo arba yra sugadinta(os) arba atsiųsta ne ta(os) knyga(os) ir pan., parduodantis ir perkantis Naudotojai ne vėliau kaip per 72 val. turi išspręsti tą problemą tarpusavyje keisdamiesi privačiomis žinutėmis el.paštu. Praėjus nustatytam laikotarpiui (72 val.) ir, nei perkančiam Naudotojui nepažymėjus “Problema išspręsta”, nei parduodančiam Naudotojui nepažymėjus „Grąžinti pinigus Pirkėjui”, perkančiam ir parduodančiam Naudotojams el.paštu siunčiamas Tarpininko pranešimas apie negautą pranešimą dėl problemos sprendimo, kuriame nurodoma, kad Sandoris yra laikomas įvykdytu ir pinigai už parduotą(as) knygą(as) paruošiami išmokėjimui knygą(as) pardavusiam Naudotojui, atskaičius Tarpininko ir siuntimo mokesčius.

3.18. Perkantis ir parduodantis Naudotojai tarpusavyje turi bendrauti pagarbiai ir sąžiningai. Bet kokios pretenzijos ar ginčai tarp perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo, sprendžiami tarpusavyje tiesiogiai ir Tarpininkas visiškai už juos neatsako. Neatsižvelgdamas į tai, Tarpininkas deda visas pastangas, kad pasiūlytų perkančiam Naudotojui ir parduodančiam Naudotojui juos tenkinantį sprendimą per www.knygos.lt interneto svetainės klientų aptarnavimo skyrių adresu: [email protected]

3.19. Paskyros atostogų režimas.

3.19.1. Jei parduodantis Naudotojas laikinai negali aktyviai prekiauti, savo paskyrai gali taikyti Atostogų režimą. Parduodančiam Naudotojui prisijungus prie savo paskyros ir spustelėjus mygtuką “Atostogos” bei patvirtinimo mygtuką “Įjungti atostogų režimą”, jo įkelti knygos(ų) skelbimas(ai) bus nematomas(i) kitiems Naudotojams iki parduodantis Naudotojas neišjungs Atostogų režimo savo paskyroje. Pardavėjui spustelėjus mygtuką “Grįžti iš atostogų” jo įkeltos(ų) knygos(ų) skelbimas(ai) taps matomi kitiems Naudotojams.

3.19.2. Jei parduodantis Naudotojas prieš įjungdamas Atostogų režimą savo paskyroje, turi aktyvių užsakymų (pvz. nupirkta(os) knyga(os) turi būti išsiųsta(os) arba pateiktos perkančio Naudotojo pretenzijos ir panaš.), parduodantis Naudotojas turi išsiųsti nupirktą(as) knygą(as) perkančiam(tiems) Naudotojui(ams), o esant pateiktoms perkančio Naudotojo pretenzijoms - išspręsti pateiktas pretenzijas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.19.3. Esant įjungtam Atostogų režimui parduodančio Naudotojo paskyroje, tačiau parduodančiam Naudotojui nevykdant aktyvaus užsakymo ar nesprendžiant esamų problemų, Tarpininkas turi teisę priimti sprendimą dėl situacijos, taip pat gali imtis veiksmų prieš parduodantį Naudotoją, kaip numatyta šių Taisyklių 2.8 punkte.

3.19.4. Esant aktyviems užsakymams, informacinių laiškų siuntimo funkcija nėra išjungiama ir visa užsakymų informacija, įskaitant pretenzijas, bus matoma tiek parduodančiam, tiek perkančiam Naudotojams, nepriklausomai nuo to, kad Atostogų režimas yra įjungtas parduodančio Naudotojo paskyroje.

4. PERKANČIO NAUDOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Perkantis naudotojas turi teisę ir galimybę:

 • 4.1.1. pirkti skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 4.1.2. užsisakyti knygą(as) bet kuriuo paros metu.
 • 4.1.3. stebėti savo užsakymo Prekyvietėje statusą knygos.lt paskyroje “Mano užsakymai”.
 • 4.1.4. matyti visą pirkimų istoriją, prisijungus prie savo knygos.lt paskyros.
 • 4.1.5. atšaukti užsakymą, jei nebuvo apmokėtas. Apmokėjus užsakymą, jo atšaukti nebėra galimybės.

4.2. Perkantis Naudotojas įsipareigoja:

 • 4.2.1. atitinkamuose Prekyvietės pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamam užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, siuntos pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 • 4.2.2. sumokėti už pateiktą užsakymą iš anksto. Neapmokėjus užsakymo per 1 val. nuo užsakymo pateikimo, užsakymas bus atšauktas ir knygą(os) bus grąžinta(os) į Prekyvietę pardavimui.
 • 4.2.3. gavęs užsakymo, priimti/atsiimti šių Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

4.3. Pateikdamas užsakymą perkantis Naudotojas privalo pateikti duomenis, reikalingus užsakymui išsiųsti ir pristatyti.

4.4. Tarpininkas visus pranešimus, susijusius su Prekyvietės užsakymais, įskaitant PVM sąskaitas-faktūras, perkančiam Naudotojui pateikia jo paskyroje nurodytu el.paštu, atitinkamai, perkantis Naudotojas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti. Taip pat sutinka, kad jo asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti parduodančiam Naudotojui ir Tarpininko partneriams (pvz. kurjerių tarnybai), siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą.

4.5. Perkantis Naudotojas, norintis įsigyti skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietės platformoje, supranta, kad įsipareigodamas pirkti parduodančio Naudotojo pateikto aprašymo knygą(as), sudaro Sandorį su parduodančiu Naudotoju. Tarpininkas nėra Naudotojų tarpusavio Sandorių šalis.

4.6. Perkantis Naudotojas yra informuojamas, kad parduodantis Naudotojas atsako už nurodytą aprašyme knygos(ų) kokybę ar paslėptus trūkumus, išskyrus atvejus, kai jis perkančiam Naudotojui atskleidė trūkumus, kurie jam buvo ar turėjo būti žinomi, taip pat ir tuos atvejus, kai perkantis Naudotojas savo rizika perka daiktus iš asmens, kuris nėra profesionalus pardavėjas.

5. PARDUODANČIO NAUDOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Parduodantis Naudotojas turi teisę:

 • 5.1.1. Nemokamai įkelti į Prekyvietę skelbimą apie norimą(as) parduoti knygą(as). Kai parduodantis Naudotojas pateikia knygą(as) į Prekyvietę ir šį skelbimą Tarpininkas paskelbia Prekyvietėje, tai yra parduodančio Naudotojo pasiūlymas parduoti atitinkamą knygą(as), kurią perkantis Naudotojas gali įsigyti.
 • 5.1.2. prisijungęs prie savo www.knygos.lt paskyros, Prekyvietės profilyje, stebėti savo parduodamos(ų) knygos(ų) statusą (parduodama, užsakyta, parduota ir kt.).
 • 5.1.3. gauti apmokėjimą už savo parduotą(as) skaitytą(as) knygą(as), kai Sandoris laikomas užbaigtu sėkmingai.
 • 5.1.4. naudotis integruota siuntimo paslauga su iš anksto apmokėtomis siuntų etiketėmis bei gauti kompensaciją už prarastą ar sugadintą knygą(as) siuntimo metu, o tokia kompensacija neviršija kiekvieno siuntimo paslaugų teikėjo nustatytos kompensavimo ribos, vadovaujantis siuntimo paslaugų teikėjo bendrosiomis taisyklėmis. Kai parduodantis Naudotojas įkelia parduodamos(ų) knygos(ų) skelbimą į Prekyvietę, jis turi susipažinti ir su siuntimo paslaugų teikėjo bendrosiomis taisyklėmis. Įkeldamas skelbimą, parduodantis Naudotojas patvirtina, kad sutinka su pasirinkto siuntimo paslaugų teikėjo bendrosiomis taisyklėmis, su kuriomis jis turėjo galimybę susipažinti.
 • 5.1.5. savo paskyrai gali taikyti režimą „Atostogos”.

5.2. Parduodantis Naudotojas įsipareigoja:

 • 5.2.1. pateikti reikalingą ir teisingą norimos(ų) parduoti knygos(ų) aprašymą ir informaciją apie jos kokybę.
 • 5.2.2. išsiųsti parduotą (as)knygą(as) per 7 (septynias) kalendorines dienas, perkančiajam Naudotojui apmokėjus perkamą(as) knygą(as).
 • 5.2.3. garantuoti, kad yra teisėtas parduodamos(ų) knygos(ų) savininkas. Parduodantis Naudotojas, pateikdamas skelbimą apie norimą(as) parduoti knygą(as) patvirtina, kad knyga(os) yra teisėta ir niekaip nesuvaržyta jo nuosavybė, į kurią jokia trečioji šalis neturi ir neturės pretenzijų, įskaitant dėl bet kokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, bet jomis neapsiribojant, taip pat knygoje(ose) nėra trečiųjų asmenų, pvz. bibliotekų, nuosavybės antspaudų ar kitų įrašų, dedikacijų, ekslibrisų, atitinkamai, įsipareigoja kompensuoti Tarpininkui ar perkančiajam Naudotojui nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų, susijusių su jų nuosavybės, įskaitant intelektinės, santykių pažeidimu.
 • 5.2.4. garantuoti aprašyme nurodytą knygos(ų) kokybę, įskaitant atitikimą knygos(ų) aprašymui. Jei perkantis Naudotojas įsigijo neatitinkančią(ias) parduodančio Naudotojo nurodytos kokybės ar nurodyto aprašymo knygą(as), įskaitant, bet neapsiribojant, jis gali reikalauti: pakeisti į tinkamos kokybės/aprašymo knygą(-as), išskyrus atvejus, jei trūkumas nedidelis arba atsirado dėl perkančio Naudotojo kaltės, arba atgauti visą sumokėtą pinigų sumą ir atsisakyti Sandorio, kai knyga(os) neturi savybių, kurių perkantis Naudotojas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos, kad būtų galima naudoti knygą(as)pagal įprastinę ar specialią jos paskirtį. Perkantis Naudotojas taip pat gali reikalauti nuostolių atlyginimo iš parduodančio Naudotojo, jei tokių patyrė.
 • 5.2.5. atsakyti už paslėptus trūkumus, dėl kurių: a) negalima naudotis įsigyta knyga(omis) įprastais jos(ų) naudojimo tikslais arba; b) jei perkantis Naudotojas, žinodamas apie trūkumą, nebūtų įsigijęs ar nebūtų įsigijęs už tokią pat kainą. Trūkumas laikomas paslėptu, jei jis buvo žinomas parduodančiam Naudotojui, tačiau nebuvo atskleistas perkančiajam Naudotojui arba jei jis nebuvo akivaizdus. Jei knyga(os) turėjo paslėptų trūkumų, perkantis Naudotojas turi tokias pat teises, kaip nurodyta 5.2.4. punkte.

5.3. Parduodantis Naudotojas negali įkelti norimos parduoti skatytos(ų) knygos(ų) skelbimo ir prekiauti jomis, kuriomis prekiaudami pažeistų galiojančius įstatymus ar trečiųjų šalių teises: pvz., įskaitant, bet neapsiribojant: a) kuriame skatinami diskriminacijos nusikaltimai ir kurstoma rasinė neapykanta ir (arba) smurtas dėl rasės, etninės kilmės ar tautybės; b) kuriame pritariama nusikaltimams žmoniškumui ir/ar teroristiniams aktams; c) kuriuose yra pornografinio turinio, c) kuris yra susijęs su vaikų pornografija, d) kitas nepadorus, neteisėtas ir/ar draudžiamas turinys. Draudžiama komentaruose palikti asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.

5.4. Parduodantis Naudotojas, pateikdamas skelbimą apie norimą(as) parduoti knygą(as), patvirtina, kad yra susipažinęs su Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312619, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (OL 2016 L 119, p. 1) https://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm.

5.5. Tarpininkas visus pranešimus, susijusius su Prekyvietės paslaugomis, parduodančiam Naudotojui pateikia jo paskyroje nurodytu el.paštu, atitinkamai, parduodantis Naudotojas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti. Parduodantis Naudotojas taip pat sutinka, kad jo asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti perkančiam Naudotojui ir Tarpininko partneriams (pvz. kurjerių tarnybai), siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą.

5.6. Parduodantis Naudotojas sutinka, kad perkančiajam Naudotojui inicijavus sandorį Prekyvietėje, Tarpininkas Parduodančio Naudotojo vardu turi teisę gauti lėšas iš perkančio Naudotojo ir palikti saugoti savo banko sąskaitoje iki išmokėjimo parduodančiam Naudotojui.

5.7. Parduodantis Naudotojas patvirtina, kad yra informuotas apie Tarpininkui teisės aktais taikomas duomenų rinkimo, kaupimo ir teikimo VMI prievoles, atsiradusias dėl Parduodančio Naudotojo prekybos veiklos ir atliekamų sandorių Prekyvietėje ir pateikdamas parduoti skaitytą(as) knygą(as) per Tarpininko administruojamą Prekyvietės platformą, sutinka, kad jo asmens duomenys, tokie, kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas arba kitas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, toliau - MMIN, įskaitant kiekvieną juos suteikusi valstybė, arba, jei MMIN nesuteiktas, to Pardavėjo(os) gimimo vieta — valstybė ir miestas, Pardavėjo PVM mokesčio mokėtojo kodas, jei ši informacija žinoma, rezidavimo valstybė, veiklos vykdymo adresas renkami, kaupiami ir pateikiami Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai Parduodančio Naudotojo tapatybės nustatymo bei rezidavimo vietos mokesčių tikslais, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo ir Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių nuostatomis. Informacija apie Parduodantį Naudotoją yra kaupiama 5 metus nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo informacija susijusi, pabaigos.

5.8. Parduodantis Naudotojas(a) patvirtina, kad sutikdamas su šiomis taisyklėmis, jo(os) pateikti asmens duomenys (5.7. punktas) bei kiti patvirtinimai, būtini skaitytos(ų) knygos(ų) pardavimui vykdyti, yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

6. TARPININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tarpininkas turi teisę:

 • 6.1.1. nepriimti prekiauti dalies ar visų knygų iš parduodančio Naudotojo savo nuožiūra, todėl Pardavėjas supranta, jog Tarpininkas neįsipareigoja priimti į Prekyvietę visų jo pateiktų knygų.
 • 6.1.2. nedelsiant ir be perspėjimo imtis veiksmų Naudotojo atžvilgiu numatytų šių Taisyklių 2.8. p., jei Naudotojas bando pakenkti Prekyvietės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių nustatytus įsipareigojimus.
 • 6.1.3. laikinai arba iš viso nutraukti Prekyvietės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Naudotojui.
 • 6.1.4. siųsti informacinius pranešimus Naudotojams, kurie būtini užsakymų Prekyvietėje įvykdymui.
 • 6.1.5. perkančiajam Naudotojui inicijavus sandorį Prekyvietėje, Parduodančio Naudotojo vardu gauti lėšas iš perkančio Naudotojo ir palikti saugoti atskiroje savo banko sąskaitoje iki išmokėjimo parduodančiam Naudotojui. Siekiant aiškumo, Tarpininkas padeda savo Naudotojams ir teikia tiesioginę pagalbą Naudotojams, susijusią su skaitytos(ų) knygos(ų) pirkimu-pardavimu Prekyvietėje, įskaitant pinigų grąžinimo garantiją, tačiau Tarpininkas neteikia jokių mokėjimo tvarkymo paslaugų Naudotojams.
 • 6.1.6. grąžinti perkančiojo Naudotojo sumokėtus pinigus sumokėtus ar tarpininkauti knygos(ų) siuntos grąžinimo procedūrą per kurjerių tarnybą ir/ar, jeigu perkantis Naudotojas pateikia reikalavimą šių Taisyklių 11 ir/ar 12 skyrių pagrindu.
 • 6.1.7. laikyti Sandorį užbaigtu sėkmingai, jei praėjus 48 val. nuo knygos(ų) siuntos gavimo perkantis Naudotojas nepažymi spustelėdamas “turiu problemą” arba pažymi, spustelėdamas „viskas gerai“ arba per 72 val. nuo knygos(ų) siuntos gavimo, nei perkančiam Naudotojui nepažymėjus “Problema išspręsta”, nei parduodančiam Naudotojui nepažymėjus „grąžinti pinigus pirkėjui”.
 • 6.1.8. pareikalauti atlyginti iš perkančiojo ar parduodančio Naudotojo patirtus nuostolius, perkančiajam ar parduodančiajam Naudojui neatsimėus perkamos(ų) ar parduodamos(ų) knygų siuntos šių Taisyklių numatyta tvarka ir terminais.
 • 6.1.9. Tarpininkas bet kuriuo metu savo nuožiūra gali stabdyti ir/ar atšaukti bet kokį Sandorį, jei turi pagrindo manyti, kad tuo Sandoriu gali būti sukčiaujama arba jis gali prieštarauti taikomiems teisės aktams, arba jis gali būti žalingas Tarpininkui ir/ar perkančiam Naudotojui, irar parduodančiam Naudotojui ir/ar trečiajam asmeniui.

6.2. Tarpininkas įsipareigoja:

 • 6.1.2. šiose Taisyklėse ir www.knygos.lt el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Naudotojui galimybę naudotis Prekyvietės teikiamomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, registruotis www.knygos.lt sistemoje, sudaryti Prekyvietėje užsakymo krepšelį, pateikti, apmokėti ir gauti užsakymą, stebėti užsakymo statusą, suteikti galimybe naudotis integruotos siuntimo paslauga su iš anskto apmokėta siuntimo etikete ir pinigų grąžinimo garantiją perkančiajam Naudotojui, jei šis pateikia reikalavimą šių Taisyklių 11 ir/ar 12 skyrių pagrindu arba parduodantis Naudotojas spustelį mygtyką “grąžinti pinigus Pirkėjui”, padėti spręsti iškilusius klausimus ar ginčus.
 • 6.1.3. grąžinti perkančiojo Naudotojo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, įvykus 11 ir/ar 12 skyriuose numatytoms sąlygoms.
 • 6.1.4. įvykdyti mokėjimą parduodančiam Naudotojui už parduotą(as) knygą(as) šių Taisyklių 9 skyriaus nustatyta tvarka ir terminais.

7. PARDUODAMOS(Ų) KNYGOS(Ų) KOKYBĖ

7.1. Parduodančio Naudotojo skelbimo apie parduodamos(ų) knygos(ų) kokybė apibrėžiama pagal žemiau lentelėje pateiktus kriterijus nuo 5 iki 1 balo (kuo kokybė prastesnė, tuo balas žemesnis) ir įrašoma suvedant norimų parduoti knygos(ų) informaciją savo www.knygos.lt paskyroje:

Prekių savybėsBalaiApibūdinimas

Kaip nauja!

5

Knyga labai geros būklės. Viršelis gali turėti smulkių subraižymų, tačiau tokių rasite ir ant naujų knygų, parduodamų knygynuose.

Labai gera

4

Knyga yra geros būklės, tačiau matyti, kad ji nėra nauja. Gali būti užlenktų kampų puslapiuose (pažymėta, kur skaityta), viršelis gali turėti subraižymų, kurie atsiranda, jei knygą vežiojotės su savimi ir skaitėte įvairiose vietose. Įprastai tokia knyga turėjo vieną šeimininką.

Gera

3

Knyga yra geros būklės, tačiau matyti, kad ji skaityta jau ne vieną kartą. Knygos būklė gera, tačiau puslapiai gali būti pageltę nuo laiko ir tiesioginių saulės spindulių, taip pat gali būti užlenktų kampų arba rašikliu pabrauktų ar kitaip pažymėtų vietų.

Patenkinama

2

Knyga buvo skaityta ne vieną kartą, gali būti stipriai subraižyta išoriškai, viduje gali būti sulankstytų ar įplyšusių puslapių, pastabų paraštėse arba kitaip pažymėtų vietų. Puslapiai taip pat gali būti stipriai pageltę nuo tiesioginės saulės šviesos.

Bloga

1

Knyga gali būti suplyšusi, aplieta, turėti įplėštų ar kitaip apgadintų puslapių, rašikliu pabrauktų ar kitaip pažymėtų vietų. Tokia knyga turėjo ne vieną šeimininką, kuris jos nesaugojo, be to, greičiausiai vienu ar kitu periodu buvo laikoma jai netinkamoje vietoje.

7.2. Tarpininkas už parduodančio Naudotojo nurodytą knygos(ų) kokybę neatsako.

8. PARDUODAMOS(Ų) KNYGOS(Ų) KAINA

8.1. Parduodamos(ų) knygos(ų) kaina(os) nustatoma(os) parduodančio Naudotojo nuožiūra. Tarpininkas pasilieka teisę rekomenduoti parduodančiam Naudotojui koreguoti kainą pagal rinkoje susiklosčiusias aplinkybes, veiklos praktiką arba atsižvelgdamas į knygos(ų) būklę, kuri nustatoma pagal šių Taisyklių 7 skyriuje apibrėžtus kriterijus.

8.2. Parduodantis Naudotojas, prisijungęs prie savo www.knygos.lt paskyros, Prekyvietės profilyje, bet kuriuo metu, savo nuožiūra gali mažinti neparduotos(ų) knygos(ų) kainas, laikydamasis LR Civilinio kodekso 6.353 straipsnio, arba jas didinti.

8.3. Kiekvienam Sandoriui, sudarytam Prekyvietėje, taikomas tarpininkavimo paslaugos mokestis, kurį sumoka perkantis Naudotojas pirkdamas knygą(as). Parduodančiam Naudotojui įvedus norimą gauti parduodamos(ų) knygos(ų) kainą, ši kaina automatiškai bus perskaičiuojama sumuojant parduodamos(ų) knygos(ų) kainą ir tarpininkavimo paslaugos mokestį ir prie parduodamos(ų) knygos(ų) skelbimo Perkančiam Naudotojui bus matoma bendra kaina su tarpininkavimo paslaugos mokesčiu, toliau - pardavimo kaina perkančiam Naudotojui.

8.4. Siekiant aiškumo, niekas šiose Taisyklėse negali būti suprantama kaip Tarpininko apribojimas laisvai ir nevaržomai savo absoliučia nuožiūra nustatyti knygos(ų) pardavimo kainą(as) perkantiems Naudotojams(pirkėjams).

8.5. Perkantis Naudotojas informuojamas, kad į Prekyvietėje matomos(ų) knygos(ų) kainą neįskaičiuotas siuntimo mokestis. Už siuntimą sumoka perkantis Naudotojas užsakymo apmokėjimo metu. Taikoma siuntimo kaina bus aiškiai nurodyta perkančiam Naudotojui prieš apmokant užsakymo krepšelį, toliau - Užsakymo kaina.

8.6. Visa perkančiojo Naudotojo sumokėta užsakymo kaina bus palikta saugoti atskiroje Tarpininko banko sąskaitoje iki Sandoris bus laikomas užbaigtu. Užbaigus Sandorį, kaip nurodyta Taisyklių 13 skyriuje, parduodančiam Naudotojui bus pervesta jo nurodyta knygos(ų) kaina (įskaitant vėlesnius kainos pakeitimo atvejus 8.2. punkto pagrindu), t.y. nuo Užsakymo kainos minusavus tarpininkavimo paslaugos mokestį bei siuntimo išlaidas (įskaitant bet kokį paslaugoms taikytiną PVM).

9. UŽSAKYMO KREPŠELIS IR JO APMOKĖJIMAS

9.1. Perkančiajam Naudotojui perkant vienu metu ir skaitytą(as) knygą(as) Prekyvietėje, ir naują(as) knygą(as) www.knygos.lt el. parduotuvėje, bus formuojami atskiri užsakymo krepšeliai ir kiekvieną užsakymo krepšelį reikės pateikti ir apmokėti atskirai bei apmokėti kiekvienam užsakymo krepšeliui priskaičiuotą pristatymo mokestį.

9.2. Užsakymą pateikęs perkantis Naudotojas gaus patvirtinimą iš Tarpininko, kad jis sumokėjo ir įsigijo knygą(as).

9.3. Prekyvietės užsakymo kaina gali būti sumokėta per el.bankininkystę bei kredito kortele ar debeto kortele. Prekyvietėje, apmokėjimo būdai tokie, kaip apmokėjimas atsiimant knygą(as) ir pavedimu, yra negalimi. Sumokėti dovanų čekiu ar iš Knygos.lt piniginės, dalį ar visą Prekyvietės užsakymo sumą, taip pat nėra galimybės.

9.4. Jei Naudotojas Prekyvietėje nurodo kredito ar debeto kortelę, kuri galimai priklauso trečiajam asmeniui, iš Naudotojo gali būti pareikalauta pateikti papildomų įrodymų, kad kredito ar debeto kortelė tikrai priklauso Naudotojui.

9.5. Tik Naudotojai yra atsakingi už tikslios informacijos, susijusios su kredito kortelėmis ar debeto kortelėmis pateikimą, o Tarpininkas atsisako bet kokios atsakomybės ir bet kokių įsipareigojimų dėl Naudotojų pateiktos informacijos, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

9.6. Siekdamas apsaugoti perkantį Naudotoją Tarpininkas sulaiko parduotos(ų) knygos(ų) pirkimo kainą kol Sandoris laikomas įvykdytu, kaip nustatyta 3.8. ir/ar 3.17 punktuose.

10. UŽSAKYMO SIUNTIMAS

10.1. Tarpininkas neteikia siuntimo paslaugų ir neatsako už jų netinkamą įvykdymą ar neįvykdymą, išskyrus, integruoto siuntimo paslaugą su iš anksto apmokėta siuntų etikete. Naudojantis integruota siuntimo paslauga su išankstinio apmokėjimo etiketėmis gali būti taikomos atitinkamo paslaugų teikėjo sąlygos.

10.2. Prekyvietėje galimas siuntimo būdas yra per LP EXPRESS paštomatus.

10.3. Perkančiajam Naudotojui pateikus ir apmokėjus užsakymą, parduodančio Naudotojo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, prie užsakymo bus aktyvuotas mygtukas “gauti siuntos kodą”, kurį spustelėjus bus automatiškai generuojama siuntimo etiketė ir kuri turi būti naudojama nupirktos(ų) knygos(ų) išsiuntimui perkančiam Naudotojui, priešingu atveju Sandoris bus laikomas neįvykdytu ir visa sumokėta pinigų suma už įsigytą(as) knygą(as) bus grąžinta perkančiam Naudotojui.

10.4. Parduodantis Naudotojas privalo rūpestingai paruošti parduotos(ų) knygos(aų) siuntą, kad siuntimo(gabenimo) metu knyga(knygos nebūtų apgadinta(os). Tarpininkas rekomenduoja supakuoti į specialius arba paminkštintus vokus. Tarpininkas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamos ar nepakankamos pakuotės.

10.5. Parduodančiam Naudotojui išsiuntus knygą(as), perkantis Naudotojas perkantis Naudotojas gaus patvirtinimą iš Tarpininko, kad knyga(os) išsiųstos.

10.6. Tarpininkas neatsako už pasimetusius, sunaikintus ar siuntimo paslaugų teikėjo ir (arba) pristačius į pašto dėžutę ar pan. sugadintą(as) siuntą(as) ir pakuotę(es), išskyrus atvejį, kai kitaip nurodyta šiose Taisyklėse. Jei perkantis Naudotojas, gavęs siuntos sekimo numerį, negauna siuntos, turės tiesiogiai kreiptis į siuntimo paslaugų teikėją https://www.post.lt/siuntu-sekimas ir spręsti problemą, o tik paskui informuoti Tarpininką, kuris gali imtis veiksmų, suteikiant pagalbą.

10.7. Jei siuntimo metu dėl siuntimo paslaugų teikėjo netinkamų veiksmų ar neveikimo knyga(os) prarandama(-os) arba sugadinama(-os), perkantysis Naudotojas turi teisę susigrąžinti visą sumokėtą pinigų sumą, o parduodantis Naudotojas teisę gauti kompensaciją, kuri neviršija kiekvieno siuntimo paslaugų teikėjo nustatytos kompensavimo ribos, vadovaujantis to siuntimo paslaugų teikėjo bendrosiomis taisyklėmis.

11. ĮSIGYTOS(Ų) KNYGOS(Ų) GRĄŽINIMAS

11.1. Perkantis Naudotojas yra informuojamas, kad jis sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad jam nėra suteikiama teisė, nenurodant pagrįsto pagrindo (11.2. punktas), atsisakyti Sandorio, sudaryto dėl skaityos(ų) knygos(ų) pirkimo, išskyrus atvejus, kai dėl to tarpusavyje tiesiogiai susitarė perkantis Naudotojas ir parduodantis Naudotojas.

11.2. Perkantis Naudotojas savo įsigytą(as) knygą(as) gali būti grąžinta(os) parduodančiam Naudotojui tik tam tikromis sąlygomis, jei:

 • a) pateikta ne ta(os) knyga(os);
 • b) knyga(os) turi esminių paslėptų trūkumų ir jos negalima naudoti pagal jos įprastinę paskirtį;
 • c) knyga(os) iš esmės neatitinka Prekyvietėje pateikto aprašymo ar kokybės;

11.3. Kai knygą(as) perkantis Naudotojas nori grąžinti 11.2. punkte nustatytais pagrindais, perkantis Naudotojas per 48 val. nuo knygos(ų) siuntos gavimo turi pažymėti spustelint “Turiu problemą” su pagrįstu reikalavimu grąžinti gautą(as) knygą(as) bei per 72 val. perkantis Naudotojas ir parduodantis Naudotojas turi spręsti tą problemą tiesiogiai tarpusavyje bei informuoti Tarpininką apie problemos sprendimą. Praėjus šiam laikotarpiui ir perkančiam Naudotojui nepažymėjus “problema išspręsta” ar parduodančiam Naudotojui nepažymėjus “grąžinti pinigus pirkėjui”, laikoma, kad Sandoris įvykdytas ir lėšos paruošiamos išmokėti pardavusiam Naudotojui.

11.4. Kad būtų grąžinti pinigai pagal pinigų grąžinimo garantiją, t.y. parduodančiam Naudotojui pažymint “grąžinti pinigus pirkėjui”, perkantis Naudotojas privalo grąžinti tokią(as) knygą(as) parduodančiam Naudotojui, jo nurodytu adresu. Perkantis Naudotojas, grąžindamas knygą(as) parduodančiam Naudotojui, turi padengti grąžinimo išlaidas.

11.5. Parduodančiam Naudotojui pažymėjus spustelint “grąžinti pinigus pirkėjui”, visa nusipirkusio Naudotojo sumokėta pinigų suma grąžinama perkančiam Naudotojui 12.2. punkte nustatyta tvarka.

11.6. Jei Naudotojas, pvz. perkantis Naudotojas negrąžina knygos(ų) arba parduodantis Naudotojas neatsiėmė grąžinamos(ų) knygos(ų), arba kitaip pažeidžia šias Taisykles, Tarpininkas turi teisę imtis 2.8. Punkte numatytų veiksmų, taip pat, pareikalauti atlyginti iš Naudotojo visus nuostolius, jei tokių patirų.

11.7. Kai dėl knygos(ų) grąžinimo, kitais nei nustatyta 11.2.punkte pagrindais, tarpusavyje tiesiogiai susitarė perkantis Naudotojas ir parduodantis Naudotojas, apie tokį susitarimą per aukščiau nurodytą terminą prašoma informuoti Tarpininką, perkančiam Naudotojui spustelint “problema išspręsta” arba parduodančiam Naudotojui “grąžinti pinigus pirkėjui”. Tokiu atveju perkantis Naudotojas knygą(as) grąžina, o parduodantis Naudotojas ją(as) priima šalių tarpusavyje aptartomis sąlygomis.

11.8. Naudotojai yra informuojami, kad Tarpininkas neteikia siuntos grąžinimo paslaugų ir neatsako už jų netinkamą įvykdymą ar neįvykdymą. Prireikus Tarpininkas gali tarpininkauti, kad būtų rastas abiems šalims priimtinas sprendimas, tačiau visas iškilusias problemas dėl siuntų grąžinimo sprendžia perkantis Naudotojas ir parduodantis Naudotojas tarpusavyje. Už siuntos grąžinimą sumoka perkantis Naudotojas, nebent su pardavusiu Naudotoju susitariama kitaip.

11.9. Prekyvietėje perkamos(ų) knygos(ų) grąžinamas galimas perkančiam Naudotojui naudojantis savarankiškai pasirinktais siuntimo paslaugų teikėjas (įvairių kurjerių paslaugomis), tačiau, neatsižvelgdamas į tai, Tarpininkas, prireikus padeda tarpininkauti, pasirinkus siuntimo paslaugą per LP express kurjerių tarnybą.

12. UŽSAKYMO APMOKĖJIMO GRĄŽINIMAS

12.1. Pagal pinigų grąžinimo garantiją, kiekvieno Sandorio, sudaryto naudojant mygtuką „Užsakyti“, perkantis Naudotojas turi teisę reikalauti grąžinti pinigus už įsigytas knygą(as) tik tam tikromis sąlygomis.

 • 12.1.1 jei perkantis Naudotojas dėl parduodančio Naudotojo neveikimo ar netinkamų veiksmų:
  • a) negauna įsigytos(ų) knygos(ų). Jei perkantis Naudotojas negauna įsigytos(ų) knygos(ų). Jei patvirtinama, kad perkantis Naudotojas negavo įsigytos(ų) knygos(ų), Perkančio Naudotojo visa sumokėta užsakymo suma yra grąžinama perkančiam Naudotojui. Tokiu atveju Tarpininkas parduodančio Naudotojo atžvilgiu gali imtis veiksmų, numatytų šių Taisyklių 2.8. punkte.
  • b) gauna knygą(as), kuri(ios) iš esmės neatitinka Prekyvietėje pateikto aprašymo arba yra sugadinta (turi paslėptų trūkumų). Jei perkantis Naudotojas gauna prekę, kuri yra iš esmės neatitinka aprašymo arba sugadinta, jis per 48 val. nuo siuntos pristatymo savo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, skiltyje ”Mano užsakymai” turi spustelėti mygtuką „Turiu problemą“, kreiptis į knygą(as) parduodavusį Naudotoją ir per nustatytą terminą (72 val.) informuoti Tarpininką apie problemos sprendimą, kaip nustatyta 11 skyriuje.
 • 12.1.2. jei, knyga(os) buvo prarasta(os) siuntimo metu:
  • perkantis Naudotojas, gavęs grąžinamos siuntos sekimo numerį, negauna įsigytos(ų) knygos(ų), turės tiesiogiai kreiptis į siuntimo paslaugų teikėją https://www.post.lt/siuntu-sekimas ir spręsti problemą, o tik paskui informuoti Tarpininką, kuris gali imtis veiksmų, suteikiant pagalbą. Jei bus patvirtinta, kad knyga(os) buvo prarasta(os) siuntimo metu, perkančiam Naudotojui bus grąžinta visa sumokėta užsakymo suma, o parduodančiam Naudotojui išmokama kompensacija, neviršijanti kurjerio paslaugų teikėjo nustatytų ribų.

12.2. Perkančio Naudotojo visa sumokėta užsakymo suma yra grąžinama perkančiam Naudotojui per 5 (penkias) dienas nuo patvirtinimo, kad parduodantis Naudotojas išsiuntė grąžinimą(as) knygą(as) arba parduodančiam Naudotojui pažymint spustelint “grąžinti pinigus pirkėjui”.

13. ATSISKAITYMAS SU PARDUODANČIU NAUDOTOJU

13.1. Jei perkantysis Naudotojas per 48 val. nuo knygos(ų) siuntos gavimo nepažymi savo www.knygos.lt paskyroje Prekyvietės profilyje, spustelėdamas “Turiu problemą” arba pažymi, spustelėdamas „Viskas gerai“, pinigai už parduotą knygą(as) ne vėliau kaip per 48 val. yra pervedami į parduodančio Naudotojo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, esančią skaitytų knygų sąskaitą.

13.2. Savo www.knygos.lt paskyroje, Prekyvietės platformoje, skiltyje “Skaitytų knygų sąskaita”, parduodantis Naudotojas gali pasirinkti pinigų išmokėjimo būdą, spustelėjus aktyvų mygtuką “Išmokėti Knygų Eurais” arba “Išmokėti į banko sąskaitą”, kurie tampa aktyvūs, kai knygos(ų) pardavimo Sandoris yra laikomas užbaigtu, t.y. ne anksčiau nei po 48 val., įvykus 13.1. punkte nustatytoms sąlygoms.

13.3. Parduodančiam Naudotojui pasirinkus “Išmokėti į Knygos.lt piniginę”, suprekiauta suma pervedama į Knygos.lt piniginę ir iškart gali būti panaudota apsiperkant internetinėje el. parduotuvėje www.knygos.lt (į knygos.lt piniginę pervestų lėšų negalima panaudoti perkant skaitytas knygas. Daugiau sužinokite čia: https://pagalba.knygos.lt/article/183-naujiena-knygos-lt-pinigine). Pasirinkus ir patvirtinus išmokėjimą į Knygos.lt piniginę, šio pasirinkimo atstatyti ar pakeisti nėra galimybės.

13.4. Parduodančiam Naudotojui pasirinkus “Išmokėti į banko sąskaitą”, mažiausia pinigų suma, kurią galima gauti į savo banko sąskaitą, yra 5 €, t.y. pasirinkimo mygtukas nebus aktyvuotas, kol parduodančio Naudotojo skaitytų knygų sąskaitoje už parduotą(as) knygą(as) nebus sukaupta 5 €. Pinigai į parduodančio Naudotojo nurodytą banko sąskaitą pervedami per 5 d.d. nuo pinigų išmokėjimo būdo pasirinkimo.

13.5. Pinigai negali būti išmokėti grynais ar kitu būdu nei nurodyta šiose Taisyklėse, trečiajam asmeniui ar į kitą banko sąskaitą, išskyrus tą, kurią nurodė Pardavėjas.

13.6. Parduodančiam Naudotojui per 36 mėn.(nuo aktyvių mygtukų atsiradimo) nepasirinkus nei vieno pinigų išmokėjimo būdo, sukaupti pinigai už parduotą(as) knygą(as) yra anuliuojami.

13.8. Parduodančiam Naudotojui tenka visa atsakomybė už su perkančiu Naudotoju sudarytus Sandorius ir mokestinius įsipareigojimus ar duomenų teikimo prievoles, kurios gali atsirasti parduodančiam Naudotojui dėl jo prekybinės veiklos Prekyvietėje, t.y. dėl Prekyvietėje atliekamų sandorių tik pats parduodantis Naudotojas atsako už bet kokias mokestines ataskaitas (pvz. GPM deklaracija), jei jie tokias ataskaitas turi teikti pagal galiojančius teisės aktus.

13.9. Parduodantis Naudotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad duomenys apie jo gautas pajamas bei visus išskaičiuotus arba priskaičiuotus mokesčius arba komisinius,ats jeigu jis pardavė knygų daugiau nei 30 kartų ir atlygis už tai viršija 2000 €, mokesčių administravimo tikslais būtų pateikiami Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

14. GINČŲ VALDYMAS IR SPRENDIMAS

14.1. Kilus nesutarimams tarp perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo, perkantis ir parduodantis Naudotojai nesutarimus sprendžia derybų keliu tiesiogiai tarpusavyje. Jei nei parduodantis Naudotojas, nei perkantis Naudotojas negalės išspręsti problemos tarpusavyje, jis gali kreiptis į Tarpininką, tačiau ne vėliau kaip iki Sandoris tarp parduodančio ir perkančio Naudotojų bus laikomas įvykdytu pagal šių Taisyklių sąlygas, t.y. ne vėliau kaip per 72 val.

14.2. Kilus nesutarimams tarp Tarpininko ir Naudotojo (perkančio ar parduodančio), Tarpininkas kviečia spręsti nesutarimus tiesiogiai tarpusavyje, t.y. pirma kreiptis į Tarpininką, kad būtų rastas taikus sprendimas. Naudotojas gali pateikti raštišką skundą klientų aptarnavimo skyriui: [email protected] ir Tarpininkas pasistengs kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Jei sprendimas nepriimamas arba Naudotojas (perkantis ar parduodantis) lieka nepatenkintas sprendimu, jis gali pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo būdais, kaip vartotojų mediacija arba naudotis Europos vartotojams ginčų sprendimo platforma internete adresu http://ec.europa.eu/odr/, arba galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: www.vvtat.lt.

15. ATSAKOMYBĖ

15.1 Tarpininkas nėra jokių Prekyvietėje siūlomų parduoti ar per ją parduodamų skaitytos(ų) knygos(ų) savininkė.

15.2. Visi Prekyvietės Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokią informaciją, kurią jie skelbia Prekyvietėje, taip pat už knygą(as), kurią(as) siūlo, parduoda kitiems Naudotojams. Įskaitant tas, kas išdėstyta, bet neapsiribojant, Naudotojas patvirtina ir sutinka, kad jis yra visiškai atsakingas už bet kokios knygos(-ų) pateikimą į Prekyvietę, taip pat už jos(ų) aprašymą, kokybę, bet kokią kitą Prekyvietėje paskelbtą informaciją, įskaitant privačias žinutes kitiems Naudotojams, atsiliepimus, įrašus ir panaš.), toliau – Turinys. Naudotojai, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, pripažįsta ir sutinka, kad Tarpininkas neturi jokios sutartinės pareigos tikrinti Turinio ir, jokiomis aplinkybėmis, nebus atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos dėl tokio Turinio patyrė Naudotojas ir (arba) trečiosios šalys. Tarpininkas taip pat, įskaitant, bet neapsiribojant, nebus laikomas atsakingas už Naudotojų neteisėtą veikimą ar neveikimą dėl bet kokio Turinio tinkamumą, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisėtumą, knygos(ų), kurias parduodantys Naudotojai parduoda naudodamiesi Prekyviete, saugumą, kokybę bei atitikimą pateiktam knygos(ų) aprašymui. Tarpininkas neatsako už Naudotojų pateiktą Turinį, tačiau Tarpininkas pašalins iš Prekyvietės bet kokį akivaizdžiai neteisėtą Turinį, apie kurį jam buvo tinkamai pranešta. Jei Tarpininkas nustatys Turinį, kuris pažeidžia arba gali pažeisti galiojančius teisės aktus ir (arba) šias Taisykles, Tarpininkas gali imtis veiksmų prieš Naudotoją, kaip numatyta šių Taisyklių 2.8 punkte.

15.3. Naudotojas turi veikti sąžiningai ir laikytis visų galiojančių teisės aktų ir visiškai atsako už visus trečiųjų šalių arba Tarpininko dėl to patirtą žalą ir nuostolius neteisėto, melagingo ar netikslaus Turinio įkėlimo ar kitokio pateikimo. Todėl Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad Tarpininkas, išskyrus šių Taisyklių pažeidimo atvejus, jokiomis aplinkybėmis nebus laikoma atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos dėl tokio Turinio patyrė Naudotojai ir (arba) trečiosios šalys.

15.4. Naudotojui taip pat tenka visa atsakomybė už su kitais Naudotojais sudarytus Sandorius ir dėl jų galinčius kilti ginčus, išskyrus atvejus, kai ginčai kyla dėl to, kad Tarpininkas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles, atitinkamai, Tarpininkas nebus laikomas atsakingu už bet kokias su perkančio Naudotojo ir parduodančio Naudotojo Sandoriais susijusias problemas, išskyrus atvejus, kurie yra aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse. Tarpininkas taip pat neatsako už jokius mokestinius įsipareigojimus ar duomenų teikimo prievoles, kurios gali atsirasti Naudotojams dėl jų prekybinės veiklos Prekyvietėje.

15.5. Jei Naudotojas mano, kad koks nors Turinys gali pažeisti šias Taisykles ir (arba) jo ir (arba) trečiosios šalies nuosavybės teises, įskaitant Intelektinės nuosavybės teises, ar produktų saugos problema, Naudotojas gali apie tai pranešti Tarpininkui.

15.6. Jei, kuris nors Naudotojas aptinka bet kokį neteisėtą Turinį, įskaitant nurodytą šių Taisyklių 5.6. punkte, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Tarpininką, siųsdamas el. laišką adresu [email protected], pateikiant faktus ir nuorodas į neteisėtą Turinį. Jei pranešama, Tarpininkas pasilieka teisę nedelsdamas, be išankstinio įspėjimo, pašalinti tokį Turinį ir sustabdyti Naudotojo paskyros galiojimą, įskaitant bet kokius vykdomus Sandorius.

15.7. Jei kuris nors Naudotojas praneša Tarpininkui apie kito Naudotojo netinkamą elgesį, Tarpininkas gali imtis veiksmų, įskaitant pagalbą nukentėjusiai šaliai. Prireikus, Tarpininkas taip pat bendradarbiaus su valdžios ir/ar teisėsaugos institucijomis.

16. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

16.1 Privatumo politikoje, kuri skelbiama adresu https://www.knygos.lt/lt/privatumo-politika/, aprašyti Tarpininko renkami Naudotojų asmens duomenys ir tikslai, kuriais Tarpininkas juos tvarko. Privatumo politika ir bet kurios jos dalys nėra laikomos sutartinėmis nuostatomis ir netampa šių Taisyklių dalimi.

16.3 Kai asmens duomenis Naudotojas tvarko savarankiškai, t.y. atskirai nuo Tarpininko, jis tampa pilnai atsakingas už tai, kad būtų laikomasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų).

16.4. Laikydamasis galiojančių teisės ir norminių aktų, Tarpininkas imasi visų tinkamų kibernetinio saugumo priemonių, leidžiančių išvengti, aptikti ir reaguoti į kibernetinius incidentus, įvertinti rizikas ir jas atnaujina. Nepaisant to, kad duomenų apsaugai Tarpininkas ėmėsi teisinius reikalavimus atitinkančių priemonių, vis tiek gali kilti pavojus dėl nenuspėjamų įvykių, pavyzdžiui, kibernetinių atakų ar saugumo pažeidimų, susijusių su duomenų perdavimu. Kievienas Naudotojas savo veikloje naudojantis elektroninį tinklalapį, elektroninį paštą ar tiesiog kompiuterį su interneto ryšiu, gali tapti kibernetinio incidento auka. Tokiomis sąlygomis primygtinai rekomenduojame Naudotojui imtis visų tinkamų priemonių savo duomenims (pvz. saugių laptažodžių nustatymas ir periodinis jų keitimas), ir (arba) programinei įrangai apsaugoti, ypač nuo užkrėtimo bet kokiais internete plintančiais virusais.

16.5. Naudotojas norėdamas pakeisti savo www.knygos.lt paskyroje nurodytus asmens duomenis po Sandorio sudarymo, informuoja Tarpininką el.paštu [email protected]. Naudotojas pateikdamas pakeistus duomenis, atitinkamai patvirtina pakeistų duomenų teisingumą ir sutinka su jo pakeistų duomenų tvarkymu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir tikslu. Naudotojų asmens duomenų pakeitimai įsigalioja ir atsinaujina paskyroje nuo tos dienos, kai jie patalpinami Naudotojo paskyroje.

17. KAIP KEIČIAMOS PREKYVIETĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

17.1. Taisyklių papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://www.knygos.lt/lt/prekyvietes-pirkimo-pardavimo-taisykles/. ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami knygos.lt svetainėje.

17.2. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti knygos.lt ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų apie tai informuosime knygos.lt svetainėje.

Taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2024-06-14.