• SVARBU! Knygos.lt sandėlis kraustosi į naują vietą – užsakymus išsiųsime nuo gegužės 27 d. 

Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su jose išdėstytomis sąlygomis be įsipareigojate jų laikytis.

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės(toliau-Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.knygos.lt, taip pat, mobiliojoje programėlėje knygos.lt (toliau - knygos.lt parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė  www.knygos.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisijungęs prie knygos.lt  parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.

1.3. Mobilioji programėlė knygos.lt - tai nemokama programinė įranga prieinama išmaniųjų telefonų naudotojams, ANDROID ir IOS operacinės sistemos turėtojams, kurią Pirkėjas parsisiunčia ir įsidiegia savo turimuose prietaisuose bei naudodamasis mobiliąja programėle gali įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas arba palyginti Prekių kainas su knygynais.

1.4. Pardavėjas, tai Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė BALTO trader, įmonės kodas 302429186, registruota adresu Utenos g. 41B, LT-08217, Vilnius.

1.5. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų knygos.lt parduotuvėje.

1.6. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per knygos.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti knygos.lt parduotuvėje turi teisę:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti knygos.lt parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4. Prekybos veikla knygos.lt parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Galimybė įsigyti prekes knygos.lt parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių knygos.lt parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.knygos.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti knygos.lt parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją knygos.lt svetainėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas knygos.lt parduotuvėje šių Taisyklių ir knygos.lt parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas - fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų  nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos knygos.lt parduotuvėje, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui - juridiniam asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą knygos.lt parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis knygos.lt parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti PVM sąskaitos – faktūros numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu 870055775. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 punkte nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei knygos.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie knygos.lt parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis knygos.lt parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų knygos.lt parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas knygos.lt parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti knygos.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis knygos.lt parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti knygos.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 48 val.o, jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.

5.5. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą,  jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.

5.6. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius Pirkėjo piknaudžiavimo veiksmus, pasilieką teisę nesuteikti galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir knygos.lt parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis knygos.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis knygos.lt parduotuvės sistemoje, sudaryti knygos.lt parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.4. Pirkėjui davus sutikimą Pardavėjas gali siųsti informaciją  Pirkėjui apie Taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas jo pateiktais duomenimis elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę) arba telefonu.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes knygos.lt parduotuvės sistemoje dviem būdais:

7.1.1 Be registracijos.

7.1.1. Su registracija:

a) naujai užsiregistruodamas svetainėje www.knygos.lt (įvesdamas savo registracijos vardą, nurodydamas kitus pristatymui reikalingus duomenis ir sukurdamas slaptažodį);

b) prisijungdamas prie anksčiau sukurtos paskyros svetainėje www.knygos.lt (įvesdamas el. pašto adresą ir slaptažodį).

7.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 7.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

7.3. Pirkėjas, sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Jei Pirkėjas perka užsiregistravęs svetainėje www.knygos.lt Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras patalpina ir Pirkėjo asmeninėje paskyroje knygos.lt. Popierinės PMS sąskaitos-faktūros Pirkėjui nesiunčiamos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

7.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, įvedęs nuolaidos kodą bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui išreiškiama padėka „AČIŪ” bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo statusą.

7.5. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą. 

7.6. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma knygos.lt parduotuvės duomenų bazėje.

7.7. Užsiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie knygos.lt parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1.  knygos.lt  parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos  knygos.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2 Nepriklausomai nuo užsakymo dydžio, tūrio ir pristatymo būdo užsakymams yra taikomas vienkartinis pakavimo mokestis 0,39 Eur, skirtas užsakymo paruošimo ir  prekės pakavimo išlaidoms padengti. Pakavimo mokestis nurodomas užsakymo krepšelyje, prieš apmokant užsakymą. Pakavimo mokestis netaikomas, pirkėjui  pasirinkus prekių atsiėmimą iš Pardavėjo centrinio paskirstymo punkto adresu Brastos g. 13, Kaune, C2C užsakymams(skaitytoms knygoms), skaitmeninėms prekėms (el. knygoms, dovanų kuponams).

8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Kevin“. Pirkėjui, sekant „Kevin“ nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą knygos.lt parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią knygos.lt parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei „Kevin“, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų „Kevin“ sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.

8.3.2. atsiskaitydamas banko kortele, pavyzdžiui MasterCard, Maestro, VISA, kai suvedus reikiamus banko kortelės duomenis, užsakymas bus iš karto apmokėtas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka AB "Swedbank" sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.3.3. atsiskaitydamas už prekę per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai „Paysera“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.3.4. sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui (tik banko kortele), pristačiusiam prekę, arba Lietuvos pašto skyriuje, į kurį buvo pristatyta prekė, arba Pardavėjo atsiėmimo punktuose, nurodytuose Taisyklių 10.3.4. punkte. Pirkėjas negali pasirinkti šio apmokėjimo būdo, jeigu jo suformuoto prekių krepšelio vertė yra didesnė nei 500 € arba Pirkėjas užsakęs prekes, neatvyko atsiimti prekių vieną ar daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

8.3.5. Sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą, per sąskaitoje nurodytą terminą.

8.4. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3 ar 8.3.5. punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.5. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.5 punktuose numatytus apmokėjimo būdus ir nesumokėjus už prekes per 48 val., užsakymas yra anuliuojamas.  

8.6. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3 ir 8.3.5. punktų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.7. Pagal prekių fiskalinį kasos aparato kvitą Pirkėjas gali pats išsirašyti PVM sąskaitą-faktūrą šiuo adresu: http://www.knygos.lt/sf/

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama knygos.lt  parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai negrąžinami ir į pinigus nėra keičiami.

9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

9.6. Išparduodamoms prekėms ir perskaitytoms knygoms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilų telefono numerį.

10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

10.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:

10.3.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą;

10.3.2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame "Omniva" arba “LP EXPRESS 24” siuntų savitarnos terminale;

10.3.3. prekes Pirkėjas gali atsiimti artimiausiame pagal Pirkėjo nurodytą adresą Lietuvos Pašto skyriuje.

10.3.4. prekes Pirkėjas gali atsiimti iš Pardavėjo centrinio paskirstymo punkto adresu Brastos g. 13, Kaune, bei knygos.lt knygynuose „Ogmios mieste“, Lakūnų g. 24 (Outlet Park) Vilniuje, Vilniaus g. 9, Vilniuje ir Kauno Akropolyje. Šį pristatymo būdą Pirkėjas gali pasirinkti tik jeigu prekių krepšelio vertė yra ne mažesnė nei 5 €, apmokant už prekes iš anksto.

10.4. Pirkėjui pasirinkus 10.3.1. punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjui pasirinkus 10.3.2. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas. Pirkėjui pasirinkus 10.3.3. punkte nurodytą būdą, Pirkėją apie siuntos atvykimą informuoja pašto skyrius. Pirkėjui pasirinkus 10.3.4. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į yra informuojamas SMS žinute bei elektroniniu paštu. Prekės turi būti atsiimamos per 7 dienas nuo pranešimo gavimo momento.

10.5. Pirkėjui pasirinkus 10.3.4. punkte nurodytą būdą, prekes, kurios yra Pardavėjo Centriniame paskirstymo punkte (ši informacija yra pateikiama prekės aprašyme), Pirkėjas gali atsiimti praėjus 1 (vienai) valandai nuo užsakymo pateikimo momento. Norėdamas prekes atsiimti užsakymo pateikimo dieną, Pirkėjas privalo informuoti pardavėją telefono numeriais 837457933 arba 870055775 iki 16 (šešioliktos) valandos. Kai Pirkėjas užsakymo formoje nurodo pageidavimą prekes atsiimti ne tą pačią dieną, apie paruoštą siuntą Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ir SMS žinute. Pirkėjas prekes privalo atsiimti per 7 (septynias) dienas nuo SMS žinutės gavimo momento.

10.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo atsiimti prekes iš Pardavėjo centrinio paskirstymo punkte Kaune ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kurią buvo užsakytas pristatymas.  Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepri(neatsi)ėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas išformuojas ir sandėliuojamas Pardavėjo centrinio paskirstymo punkte. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas 2 € mokesčiu, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti arba atsiimti prekes asmeniškai Pardavėjo atsiėmimo punktuose, nurodytuose Taisyklių 10.3.4. punkte.

10.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis knygos.lt parduotuvėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.

10.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

10.12. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi https://pagalba.knygos.lt/article/42-pristatymas-lietuvoje

10.13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų pristatymo tvarka ir paslaugos  mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį. Prekių pristatymo (transportavimo) apskaičiavimo tvarka yra pateikta knygos.lt parduotuvės tinklalapyje http://pagalba.knygos.lt/article/40-ar-siunciate-prekes-i-uzsieni

10.14. Siunčiant/pristatant  prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai.  Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos  knygos.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame  knygos.lt parduotuvės tinklalapyje www.knygos.lt.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad  knygos.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjas neatsako už parduotų Prekių (knygų) sudėtį (turinį), pavyzdžiui, knygos redagavimo/vertimo klaidas ar turinio kokybę. Atsakomybė už Prekių (knygų) sudėtį (turinį) tenka Prekės (knygos) tiekėjui (leidėjui), nurodytam prie Prekės(knygos) techninės informacijos.

11.4. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

11.5. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

12.2. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 12.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu [email protected] . Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas nurodydamas prekių įsigijimo dokumento numerį bei prierašą „Grąžinamos prekės” ir grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį) dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo.  

12.3. Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio  kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui Prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.

12.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. Pageidautina, bet nebūtinai, kad Prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje arba taip pat saugiai supakuota;

12.4.2. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.3. Prekė turi būti švari;

12.4.4. Prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;

12.4.5. Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

12.4.6. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei prekė negali būti pakeista kokybiška preke, pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;

12.4.7. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

12.5. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.7. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

12.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2. punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2 punkte nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12.9. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(-ų) prekės(-ių).

12.11. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.12. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

12.13. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami https://pagalba.knygos.lt/article/23-prekiu-grazinimo-ir-keitimo-instrukcija

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už  knygos.lt parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, duomenų subjektui sutikus, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Privatumo politika.

14.2. Registruodamasis knygos.lt parduotuvėje ir pirkdamas prekes, patvirtina, kad išsamiai susipažino su knygos.lt parduotuvės Privatumo politika bei pateikdamas knygos.lt parduotuvei savo duomenis Pirkėjas sutinka, kad knygos.lt parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją knygos.lt parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

15. KNYGŲ INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Nuosavybės teisė į knygas, įskaitant ir el.knygas, turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis knyga, įskaitant el.knygas, Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama. Niekas neturi būti aiškinama taip, kas suteiktų Pirkėjui kokias nors autorių ar nuosavybės teises į knygas, įskaitant el.knygas.

15.2. Visa intelektinė nuosavybė į knygos, įskaitant el.knygas, turinį yra saugoma  autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų (apibendrinant, “Intelektinės nuosavybės įstatymai”). Bet koks knygos ar el. knygos ar jos dalių kopijų darymas, platintinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Pirkimo-pardavimo sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali  pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.

15.3. Knygos ar el. knygos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui. El. knygos skirtos naudotis tik Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose skaitymui.

15.4. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, bet kurioje teritorijoje kopijuoti, publikuoti, perduoti,  keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti knygą ar el.knygą.  Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

15.5. Pirkėjas pareiškia ir  įsipareigoja nenaudoti knygos ar el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga.

15.6. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) knyga ar el. knyga,  Pirkėjas atlygina dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys Pirkėjui turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą knygos ar el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

15.7. El. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.

15.8. Įsigyta el. knyga Jūsų KNYGOS.lt paskyroje saugoma 6 mėnesius. Per šį laikotarpį el. knygą parsisiųsti į norimus įrenginius galima tris kartus. Jūsų įrenginyje el. knyga išlieka neribotą laiką.

16. TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES 

16.1. Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

16.2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

16.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB BALTO trader, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302429186, veikianti adresu Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius, internetinis adresas www.knygos.lt, [email protected] apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant prekių įsigijimo dokumento numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą aiškų pareiškimą mūsų interneto svetainėje [email protected]. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

16.4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

16.5. Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Jūsų  aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai mes visiškai įvykdysime sutartį; sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Jums iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to Jūs prarasite teisę atsisakyti sutarties.

16.6. Jūs, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate, jog suprantate, kad Taisyklių  17.5. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir elektroninės knygos, todėl Jums nesuteikiama teisė nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl elektroninių knygų pirkimo.

16.7. Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos pirkimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Jūs įsigyjate prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikiame mes ar kitas asmuo pagal susitarimą su mumis. Jūs privalote nedelsdami pranešti raštu kitai papildomos sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Jūsų pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su mumis, kai buvo mums pranešta apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

16.8. Pareiga įrodyti, kad laikėtės šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Jums.

17. SUTARTIES ATSISAKYMO PASEKMĖS

17. Jei Jūs atsisakote pirkimo-pardavimo sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). 18.2. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

17.4. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. 

17.5. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos knygos.lt centrinio paskirstymo punkto adresu: Brastos g. 13, Kaunas, LT-47183 arba kol Jūs pateiksite  įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį Jums atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka mums. Pirkėjui grąžinant prekes atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties būtina laikytis šių Taisyklių  12.4. nurodytų sąlygų.

17.6. Mes neprivalome grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad jūs aiškiai pasirinkote kitą negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

17.7. Jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

17.8. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

17.9. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.

18. SLAPUKŲ (COOKIES) IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PANAUDOJIMAS

18.1. knygos.lt  parduotuvė naudoja "slapukus" (mažus tekstinius failus, kuriuos kompiuteris siunčia kiekvieną kartą, kai asmuo apsilanko knygos.lt parduotuvėje ar panašias technologijas, leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis.

18.2. knygos.lt  parduotuvė naudoja svetaines „Google Analytics“, suteikiančia galimybę tiksliau įvertinti Pirkėjo veiksmus knygos.lt parduotuvėje, nustatyti knygos.lt parduotuvės aktyvumą sudaryti bei kitoms su knygos.lt parduotuve ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti, marketingo ir optimizacijos tikslais.

18.3. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir apie tai, kaip juos naudojame, žiūrėkite: https://www.knygos.lt/lt/slapuku-naudojimo-taisykles/

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

19.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

19.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu  knygos.lt parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu [email protected] ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

19.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo  knygos.lt parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

19.5 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

19.6. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

 

Kaip keičiamos Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės
Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://www.knygos.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/ ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami knygos.lt.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti knygos.lt ir susipažinti su naujausia Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklių versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje privatumo politikoje, apie tai informuosime knygos.lt.

Pirkimo-pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024-01-22.